تعبیر دیدن ' بادنجان ' در خواب

ابن سیرین می گوید : خوردن بادمجان چه پخته و چه خام چه در وقت ان و چه در غیر وقت ان و چه تر و چه خشک غم و اندوه است .

کرمانی می گوید : اگر ببیند بادمجان فراوانی داشت ولی همه را به دیگری بخشید یا فروخت یا از خانه بیرون ریخت و از ان نخورد از غم و اندوه نجات می یابد .

+ نوشته شده در  جمعه هفتم اسفند ۱۳۸۸ساعت 2:8  توسط admin |