تعبير ديدن " شتر " در خواب

ابن سيرين مي گويد : اگر كسي ببيند بر روي شتري ناشناس سوار است و با سرعت مي رود مسافرت مي كند . اگر ببيند روي شتر تاخت و تاز مي كرد غمگين و متفكر مي شود . اگر ببيند روي شتر نشسته است و راه را گم كرده و راه راست را نمي داند كه از كدام طرف است در كار خود مي ماند و چاره كار خود را نمي داند . اگر ببيند شتر ماده اي پيدا كرد زن مي خواهد و اگر شتر با بچه اش بود زني مي خواهد كه فرزند دارد . اگر ديد شتر از او روي گردانيد و مطيع او نشد اندوهگين مي شود .

دانيال (ع) مي گويد : اگر ببيند بر شتري مست و خشمگين سوار است مردي بزرگ به او غلبه مي كند و اگر ببيند با شتري مي جنگيد با مرد عجمي كه دشمن اوست جنگ و خصومت پيدا مي كند و اگر بيند گله  اي شتر را مي چراند و ان شتران مال او هستند در ديار خود فرمانروا مي شود و اگر ببيند شتر را مي دوشد به قدر شيري كه دوشيده است از پادشاه مال مي يابد و اگر به جاي شير از پستان شتر خون مي امد ان مال حرام است و اگر ببيند كسي به او ماده شتري بخشيد يا از كسي خريد زن مي گيرد يا كنيز مي خرد . اگر ببيند ماده شتر او مرد زنش مي ميرد و اگر ببيند شتر بچه اورد زنش فرزند مي اورد و مالش افزايش مي يابد . اگر ببيند گله اي از شتر در جايي يا در راهي جمع شدند در انجا دشمن جمع مي شود يا سيل در انجا خرابي به بار مي اورد يا بيماري مردم انجا را رفا مي گيرد و اگر ببيند شتران بار گندم و جو داشتند از ان دشمن به مردم ان سرزمين خير و بركت مي رسد .

جابر مي گويد : اگر ببيند بر شتري يكساله سوار است اندوهگين مي شود و اگر ببيند از اندام شتر او خون زايل و پاك شد سعادت و نعمت دنيوي پيدا مي كند و اگر ببيند افسار شتري را مي كشيد با مردي فرمانبردار نزاع و خصومت مي كند . اگر ببيند در بيابان شترهاي زيادي پيدا كرد بر گروهي بدوي و بيابانگرد سروري و حكومت مي كند و اگر ببينددو شتر يافت مال مي يابد و اگر ببيند كسي به او شتري داد به قدر و قيمت ان از كسي به او منفعت مي رسد . اگر ببيند گروهي شتري را كشتند و گوشت ان را قسمت كردند در انجا مردي ثروتمند مي ميرد و ميراثش را قسمت مي كنند .

اسماعيل اشعث مي گويد : اگر ببيند كه تعداد زيادي شتر دارد و همه مال اوست و انها از نوع شتران عربي بودند در سرزمين عرب پادشاهي پيدا مي كند و اگر شترها عجمي بودند در سرزمين عجم پادشاه مي شود و اگر زني ببيند شتري را خورد از پادشاه به او مال و نعمت مي رسدو پوست شترنيز تعبيرش همين است و بعضي از معبران مي گويند ارث به او مي رسد . اگر ببيند شتر با او سخن گفت خير و نيكي نصيبش مي شود .

حضرت صادق (ع) مي فرمايد : تعبير شتر در خواب بر 10 وجه است " 1.پادشاه عجمي 2. مردي امير و فرمانروا 3. مرد مومن 4. سيل 5. فتنه 6. اباداني 7. زن 8. حج 9. نعمت 10. مال .

و شتر عربي بر مرد عربي و شتر عجمي بر مرد عجمي و شتربان مدير و مدبر و تنظيم كننده كارهاست .

+ نوشته شده در  شنبه یکم خرداد ۱۳۸۹ساعت 22:18  توسط admin |