تعبير ديدن " مار " در خواب

ابن سيرين مي گويد : مار در خواب دشمني پنهان است . اگر در خانه خود مار ببيند دليل بر دشمن خانگي است و اگر در صحرا مار ببيند دشمني بيگانه است .

اگر ديد با مار جنگيد با دشمن نزاع و مرافعه مي كند . اگر مار بر او غلبه كرد دشمن بر او پيروز مي شود و اگر او بر مار پيروز شد دشمن را شكست مي دهد .

اگر ببيند گوشت مار مي خورد به پادشاهي مي رسد . اگر مار را دو نيم كرد مال دشمن را مي خورد و اگر ببيند ماري مرده است از افتي در امان است .

ابراهيم مي گويد : اگر مار سفيد رنگي گرفت به بزرگي مي رسد . اگر ببيند ماري از او فرار كرد ضعيف و ناتوان است . اگر در خواب مارهاي سياهي ببينند دشمنانش زياد است . اگر مار سبز رنگي ببيند دشمن او زاهد و درستكار . اگر زرد رنگ باشد دشمنش بيمارگون است . اگر مار سرخ باشد دشمنش خوش مشرب و معاشرتي است . اگر ببيند تعداد زيادي مار پيش او جمع شدند خويشان و بستگانش دشمن او هستند .

جابر مغربي مي گويد : اگر در خواب ببيند از سوراخ بيني يا گوش يا الت يا مقعد او ماري بيرون امد فرزندش دشمن او مي باشد . اگر ببيند ماري را گرفت و اسيبي به او نرسيد به بزرگي و مقام مي رسد و بر دشمن پيروز مي شود و به مرادش مي رسد .

حضرت صادق (ع) مي فرمايد : تعبير مار در خواب بر 10 وجه است : 1. دشمن پنهان 2. زندگاني 3. سلامتي 4. پادشاهي 5. سپهسالاري 6. دولت 7. زن 8. مراد 9. پسر 10 سيل

+ نوشته شده در  چهارشنبه پنجم خرداد ۱۳۸۹ساعت 20:43  توسط admin |