تعبير ديدن " چكمه " در خواب

ابن سيرين مي گويد : اگر كسي در خواب چكمه ببيند در صورتي كه اسلحه نيز همراه داشته باشد دشمن از او به ترس و نگراني دچار مي شود و اگر چكمه را بدون اسلحه ببيند به غم و اندوه مبتلا مي شود ولي اگر ديد چكمه چرمي دارد زن مي گيرد .

دانيال (ع) مي گويد : ديدن چكمه در خواب در فصل زمستان خوب است و در فصل تابستان دليل غم و اندوه مي باشد . معبران در تعبير چكمه اختلاف دارند .

ابراهيم مي گويد :اگر ببيند چكمه دارد به قدر ان مال به دست مي اورد . اگر ديد چكمه اش پاره شد زنش مي ميرد .

اگر ببيند چكمه را از خانه بيرون انداخت زنش را طلاق مي دهد . اگر ببيند چكمه اش را دزديدند جوانان به زن او نطر سو و فساد دارند .

حضرت صادق (ع) مي فرمايد : تعبير چكمه در صورتي كه پاي او را اذيت نكند بر 7 وجه است " 1. زن 2. خادم 3. كنيز 4. قوت و نيرومندي 5. زندگي 6. پيروزي 7. سود و منفعت

+ نوشته شده در  پنجشنبه ششم خرداد ۱۳۸۹ساعت 1:21  توسط admin |